احتمال کمبود دوباره بطری PET در سال 98

تصویب واردات مواد اولیه بطری صنایع پایین‌دستی به زودی

در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی امکان خرید مواد اولیه بطری شرکت‌های بازرگانی و تعاونی‌ها از بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شیوه آن به آینده موکول شد.

کد خبر : 34852 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۲:۵۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، در مشروح مصوبات جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، امکان خرید شرکت های بازرگانی و تعاونی ها از بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شیوه آن به شرح زیر به آینده موکول شد. ﺟﻬﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ داراي ﻛﻤﺒﻮد داﺧﻞ نیز ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘـﻪ NPC و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﻤت‌ﮕﺬاري ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﻮرس مصوب شد.

 

منبع: ایران پلیمر

نظر شما