مقاله‌ای درباره فرمولاسيون و توليد نوشيدني گازدار جديد عصاره‌هاي مالت و عناب

مقاله«فرمولاسيون و توليد نوشيدني گازدار جديد عصاره هاي مالت و عناب و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و حسي آن در زمان نگهداري» اثر ﻣﺎﺋﺪه رﺣﻤﺎﻧﻲ، انوشه ﻣﺤﺴﻨﻲ و فرهنگ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ است.

کد خبر : 32091 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۰۹ - ۲۱:۳۴

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین:  در چکیده این مقاله آمده است:

ﻋﻨﺎب و ﻣﺎﻟﺖ ﺟﻮ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎﻻ و ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻣ ﺧﻮاص ﻨﺪي از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ دو اﻟﻜﻞ، ﻣﺎده و ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪي از ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﺖ ﻋ و ﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻃﺮح ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺮﻛﺰي روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﺖ، . ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ۲۰ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب و ﺷﻜﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آن ﻫﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﺮش ﭘﺬﻳ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴ و در رﻧﺞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺑﺮﻳﻜﺲ اﻧﺠﺎم و ﺷﺎﻣ ۲,۹۷ ﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻞ ﮔﺮم ﺷﻜﺮ در ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪ ۵,۰۵ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب و ۵,۵۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮي از ﻋﻨﺎب و اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺻﻮرت .ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺣﺴﻲ ، pH ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺎزدار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺖ و ﻋﻨﺎب در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺨﭽﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﺑﺮﻳﻜﺲ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد .ﻫﻴﭻ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻴﺪ اﺳ و ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮي در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي ﻣﺰوﻓﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد .در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮاص ﺣﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﻻ و در ﻣﺤﺪوده ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داوران ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻧﻮﻳﻦ از اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ.

لینک دریافت مقاله::فرمولاسيون و توليد نوشيدني گازدار جديد عصاره هاي مالت و عناب و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و حسي آن در زمان نگهداري

نظر شما