ایران چندمین کشور مصرف کننده چای در جهان است؟ نمودار

ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي ﮐﺸﻮر

در مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي ﮐﺸﻮر به چالش های مختلف زنجیره چای در ایران اشاره و مکانیزم هایی برای تقویت آن پیشنهاد شده است.

کد خبر : 31520 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۵:۵۳

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﺮآوري و ﺗﺠﺎرت ﭼﺎي ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺻـﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ۰۰۰۰۶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎص ﭼﺎي در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي اﯾﺮان را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳ ﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳـ ﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻀـﻌﯿﻒ اﯾـﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿـﺮه ﻋﺮﺿـﻪ ﭼـﺎي و ﺣـﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﭼـﺎي ﻣﻄـﺮح ﺷﻮد.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻢ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان، ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮد، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺳﺮدار ﺷﻬﺮﮐﯽ، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ نویسندگان این مقاله علمی پژوهشی هستند.

برای دریافت  این مقاله عنوان ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎي ﮐﺸﻮررا کلیک کنید.

 

 

نظر شما