نتایج یک تحقیق درباره گرایش حسی به چای در ایران

طعم چای از رنگ و عطر آن برای ایرانیان اهمیت بیشتری دارد

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که مصرف کنندگان چای در ایران ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﭼﺎي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ آن اهمیت می‌دهند و گس بودن طعم یک چای را مثبت ارزیابی می‌کنند.

کد خبر : 29585 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۲۸ - ۰۹:۵۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین ﺷﯿﻮا روﻓﯽ ﮔﺮي ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺳﯿﺪ ﺑﺎﺑﮏ ﺻﻠﻮاﺗﯿﺎن از پژوهشگران پژوهشکده چای کشور نتایج یک تحقیق درباره ذائقه مصرف کنندگان چای در ایران را با عنوان«ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺴﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺎي در اﯾﺮان» را در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده‌اند.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن چای در در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ نظرسنجی انجام شده است تا گرایش‌های ﺣﺴﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ رﻧﮓ، ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﮐﻪ در ﭼﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ شود.

نتایج این  تحقیق نشان می‌دهد که مصرف کنندگان چای در ایران ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﭼﺎي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ آن اهمیت می‌دهند و گس بودن طعم یک چای را مثبت ارزیابی می‌کنند.

نتایج این  تحقیق همچنین  نشان می‌دهد که ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎن، اردﺑﯿﻞ، ﺗﻬﺮان، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و زﻧﺠﺎن ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

نتایج کامل این تحقیق  را از اینجا دانلود کنید.

 

نظر شما