دانلود کتاب نوشیدنی‌های ورزشی و غیر ورزشی

دانلود کتاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬایی، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

«قانون ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن»، «ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي»، «ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ» سه سرفصل کتاب هستند.

کد خبر : 28599 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۱۱ - ۲۱:۱۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، نویسنده کتاب «ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬایی، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ»، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ اردﮐﺎﻧﯽ است. مخاطبان در این کتاب با سه سرفصل تحت عنوان قانون ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آشنا می‌شوند.

این کتاب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

نظر شما