نتایج مطالعات جدید درباره فواید و مضرات قهوه
تبلیغات نوشیدنی انرژی را
پایان دوره‌های آموزشی استادان چای/ رییس روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی: دوره‌ها مفید و در راستای توجه به نقش مصرف در صنعت چای بود